Загальна характеристика професії

       Менеджер - висококваліфікований спеціаліст з організації управління і одна з найбільш популярних професій на сьогоднішній день. Це професіонал найвищої кваліфікації в сфері уп­равління економікою, який відмінно роз­бирається в правових і господарських справах, здатний знаходити стра­тегічно точні управлінські рішення в найскладніших обставинах.        

       Менеджер повинен уміти ставити мету, ро­зуміти і адекватно оцінювати себе та інших людей, правильно розподіляти свій час, своєчасно і оптимально приймати рішення, активно діяти, знімати стреси та ін.

      Головна мета роботи менеджера полягає у забезпеченні виконання роботи конкретними людьми, перетворенні ресурсів у вигляді матеріалів, технологій, інформації в бажаний прибуток, який отримає фірма.

      Розвиток ринку приводить до створення десятків сотень дрібних та се­редніх підприємств і господарських організацій, основу яких складає діяльність менеджера. Тому потреба в спеціалістах цього фаху буде постійно збільшуватися. Є широкі можливості зайнят­тя підприємницькою діяльністю,  зможе працювати брокером, маркетологом, соціологом, дилером тощо. 

Зміст праці:

      Планування і прогнозування діяльності підприємства (фірми, організації); управління трудовими ресурсами; регулювання відносин між працівниками і підприємствами; оцінка роботи структурного підрозділу і здібностей кожного працівника; організація добору, підготовки і розміщення кадрів; правове забезпечення проведення організаційно-економічної політики, вільного наймання; впровадження передової інформаційної технології, прийняття самостійних, нестандартних рішень.

Повинен знати:

 • законодавчі акти, постанови і розпорядження, що стосуються підприємницької діяльності та організації бізнесу;
 • порядок розробки бізнес-планів, перспективних та поточних планів підвищення ефективності бізнесу;
 • технології конкретного підприємства;
 • технічні характеристики продукції, що випускається;
 • технічні засоби управління;
 • методи господарювання та управління підприємством в умовах ринкової економіки.
 • основи економіки;
 • основи фінансів;
 • основи маркетингу;
 • основи бухгалтерії;
 • основи психології;
 • основи ділового адміністрування;
 • організацію і управління виробництвом.

Повинен уміти:

 • здійснювати планування і прогнозування діяльності фірми, підприємства;
 • розробляти заходи з постійного вдосконалення системи управління бізнесом;
 • аналізувати стан та виявляти причини недоліків діючих систем управління;
 • здійснювати заходи щодо ліквідації недоліків;
 • виділяти головні цілі діяльності і шляхи досягнення поставленої мети;
 • працювати з людьми і організовувати їх діяльність;
 • управляти собою;
 • свідомо йти на обдуманий ризик;
 • приймати нестандартні рішення.

Менеджерам доведеться сприяти переорієнтації та структурній перебу­дові економіки відповідно до нових уявлень і вимог, а це можливо тільки в тому випадку, якщо на чолі сучасної фінансово-господарської діяльності стоїть висококваліфікований менед­жер, який вільно орієнтується в ринко­вих лабіринтах.

Вимоги професії до індивідуально-психологічних особливостей людини:

      Професійна діяльність менеджера відбувається в умовах нестійкого середовища, він постійно зайнятий аналізом ситуації і прогнозуванням, визначенням ступеню ризику. Тому більше до цієї професії підходять люди з помірно сильною і рухливою нервовою системою. Людині мають бути притаманні:

 • аналітичний і творчий склад розуму;
 • широкий кругозір;
 • добре розвинений невербальний інтелект;
 • висока загальна культура.

Для успішної організаторської діяльності менеджеру необхідні наступні якості, властивості та здібності: 

 • практичність розуму (здатність застосовувати знання, життєвий досвід у різних ситуаціях);
 • комунікативність;
 • глибина розуму (здібність доходити до сутності явищ, бачити їх причи­ни, наслідки, виз­начати головне);
 • актуальність;
 • наполегливість;
 • самовладання;
 • організаторське відчуття (здатність менеджера швидко   вникати в психологію іншої людини, легко визначати, на що здатний  працівник, легко вловлювати зміни у взаємовідносинах у колективі, вміло групувати людей залежно від їх симпатій і антипатій).

Медичні протипоказання:

 • Захворювання, пов’язані з порушенням психіки.